Pre firmy zamestnávajúcich 4000 a viac zamestnancov​

Testovania zamestnancov vo vlastnej réžii

pre firmy zamestnávajúce 4000 a viac zamestnancov a prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry

Toto usmernenie sa poskytuje na účely ozrejmenia spôsobu testovania zamestnancov vo vlastnej réžii dotknutých firiem, a to počas doby celoplošného testovania a pretestovania obyvateľstva.

Základná informácia:

Štát počas celoplošného testovania a pretestovania poskytol firmám nad 4 000 zamestnancov a prevádzkovateľom prvkov kritickej infraštruktúry (ďalej sa uvádzajú ako: veľké firmy) certifikáty, formuláre a antigénové testy a zástupcu ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý na priebeh testovania dohliadal. Podmienkou bolo, aby firma uskutočnila testovanie vo vlastnej réžii v prvom aj druhom kole celoplošného testovania. Rovnako sa za veľkú firmu pre účely tohto manuálu považovali aj skupiny firiem, ktoré v jednom areáli vedeli zriadiť spoločné odberné miesto s účasťou aspoň 4 000 osôb (vrátane prípadnej účasti rodinných príslušníkov). Táto forma pomoci bola k dispozícii na báze dobrovoľného záujmu na strane dotknutých firiem. 

Firmy a subjekty s menším počtom zamestnancov (ďalej sa uvádzajú ako: malé firmy)  mali možnosť realizovať pretestovanie na vlastné náklady. Ako náhrada certifikátu s negatívnym výsledkom z celoplošného testovania boli akceptované negatívne výsledky len RT-PCR testov. 

Ďalšieho kola v dňoch 21. – 22. novembra 2020 sa nezúčastňujú firmy v dotknutých mestách a obciach s podporou Ministerstva obrany SR. Testovanie je dobrovoľné, z neúčasti na ňom nebudú vyplývať nijaké obmedzenia. 

Firmy môžu realizovať ďalšie testovanie na základe vlastnej iniciatívy podľa svojich potrieb. Ministerstvo obrany SR aktuálne ďalšiu asistenciu firmám neposkytuje.

Často kladené otázky a odpovede:

Nie. Štát je pripravený poskytnúť na účely hromadného firemného testovania výhradne antigénové testy, registračné formuláre a certifikáty.

Áno. Každý odoberateľ testovacieho materiálu (t.j. veľká firma) získa na súčinnosť zamestnanca rezortu obrany, ktorý bude dohliadať na priebeh procesu testovania zamestnancov veľkých firiem.

Predmetný testovací materiál spolu s certifikátmi  si bude musieť prevziať na Úrade hlavného lekára OS SR, pracovisko Liptovský Mikuláš – Ondrašová. Z toho dôvodu je zo strany firmy potrebné kontaktné údaje na zodpovednú osobu s cieľom koordinácie vyskladnenia materiálu.

Prevzatie, preprava a následné doručenie testovacieho materiálu je vo výhradnej zodpovednosti firiem, ktoré si uplatnia možnosť testovania vo vlastnej réžii.

Testovanie zamestnancov vo vlastnej réžii je v plnej organizačnej zodpovednosti veľkých firiem. Pre účely získania presných špecifikácii vo vzťahu k úkonom a modalite testovania odporúčame firmám kontaktovať príslušnú okresnú zložku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta realizácie testovania). Predpokladom realizácie testovania vo vlastnej réžii je však schopnosť firiem zabezpečiť adekvátne odborné personálne náležitosti testovania, t.j. prítomnosť zdravotníckeho personálu a administratívnej podpory. Takisto platí, že odberové miesta, ktoré budú zriadené na účely hromadného firemného testovania musia spĺňať všetky podmienky stanovené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a zároveň sú dotknuté firmy povinné zabezpečiť ich včasnú certifikáciu, ktorá predchádza samotnému testovaniu.

Áno. Je však podmienkou, aby proces pretestovania prebehol najskôr dňa 6. 11. 2020 (piatok) a najneskôr 8. 11. 2020 (nedeľa). Či pretestovanie budú realizované v priebehu jedného alebo dvoch dní je vecou rozhodnutia predmetnej firmy a vlastných personálnych kapacít. Nevyhnutnosťou je realizovanie oboch kôl testovania.

Správa a zodpovednosť za realizáciu „waste-managementu“ je na strane firiem realizujúcich testovanie vo vlastnej réžii. Pri nakladaní so zdravotníckym odpadom je dotknutá firma povinná v plnej miere dodržiavať platné legislatívne normy vo vzťahu ku skladovaniu a k likvidácii odpadu.

Všetky, v testovacom procese, nepoužité a nepoškodené testy a certifikáty musia byť (v čo najkratšom možnom čase) odovzdané pridelenému príslušníkovi OS SR.

Iné často kladené otázky a odpovede:

Ak zamestnanec odmietne ísť na testy, bude sa musieť z práce uvoľniť, pretože takzvanú pandemickú PN nedostane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že na testy nejde, môže ostať napríklad pracovať z domu (tzv. homeoffice) po dohode so zamestnávateľom. Rovnako si môže so zamestnávateľom dohodnúť čerpanie voľna.

Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa alebo štátu. O prekážke v práci by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, teda ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi “odpracovať zameškaný čas”.

Ak teda zamestnanec, ktorý nechce absolvovať testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno kvôli karanténe, nemôže automaticky počítať aj s náhradou mzdy. Tento systém má ľudí motivovať, aby išli na bezplatné testy, ktoré bude v nasledujúcich týždňoch organizovať vláda SR.

V tomto prípade platia všeobecné podmienky povinnosti podrobiť sa testovaniu v momente vstupu na územie SR (t.j. na ľubovoľnom hraničnom prechode). Režim testovania (na strane vstupov do Slovenska) na hraniciach SR začal dňom 2. 11. 2020 a bude trvať nepretržite až do odvolania.  

Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny. Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie (ide o osoby pozitívne testované na koronavírus, ale aj o osoby, ktoré museli ísť do karantény kvôli priamemu kontaktu s pozitívne testovaným).

Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy hrubej mzdy). Bežná dávka počas práceneschopnosti je prvých desať dní nižšia a hradí ju zamestnávateľ. (Viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/)

Áno, ak zamestnanec nebude chcieť ísť na štátny test, môže ísť na testy do súkromných laboratórií.

Ktokoľvek s pozitívnym výsledkom testu musí dodržiavať nasledovné kroky:  

Čo najskôr po obdŕžaní výsledku sa presuňte do domácej desaťdňovej karantény. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu.

O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. V prípade potreby vám vystaví PN.

O výsledku testu odporúčame informovať všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte,  a to v období 2 dni pred odberom. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej desaťdňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.

Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).

Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.

Nikam necestujte.

Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.